TEKNAMOTOR, drobljenje drva, ciperi, drobilice za drvo, mlevenje drva, drobljenje grana, usitnjivač za grane, sekačica za grane, sečkalice, mlevenje grana,seckalica, freza za panjeve, mašina za krčenje, kosačica, šumske mašine, kosilice, mašine za brikete, mašina za pelete, usitnjivači grana, drobilice grana, liniјa za proizvodnju briketa i peleta, mlinovi, otpadi
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POGLEDAJTE SVE PROIZVODE

PRAVILA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Prema čl.13. Uredbe Evropskog Parlamenta i Saveta (EU) br. 2016/679 od dana 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida direktiva br. 95/46/EC, (dalje GDPR, slobodno glasilo EU, L 119.), obaveštavamo o sledećem:

 1. Rukovalac Vaših ličnih podataka je društvo sa ograničenom odgovornošću Teknamotor Sp. z o.o. (adresa: Poljska, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Vaši lični podaci se obrađuju na osnovu:
  • čl. 6. st. 1. tač. b - radi preduzimanja mera pre zaključenja ugovora i radi izvršenja ugovora;
  • čl. 6. st. 1. tač. c – radi izvršenja zakonske obaveze od naše strane, kao što je npr. finansijski obračun;
  • čl. 6. st. 1. tač. f – zbog ostvarenja naših legitimnih interesa, kao što je eventualno preduzimanje potrebnih mera u vezi potraživanja u postupcima po ZPP-u.
 3. Vaši se lični podaci čuvaju u periodu koji je potreban za konkretnu obradu podataka. Podaci o ličnosti će da se čuvaju za vreme trajanja našeg ugovora, kao i unutra roka dospeća eventualnih potraživanja po ugovoru, to jest najmanje u periodu od 10 godina od raskida ugovora ili do prestanka zakonske obaveze obrade podataka.
 4. Vaši lični podaci mogu da se daju licima ovlašćenim za preuzimanje istih na osnovu odgovarajućih zakonskih propisa. Sem toga, podaci mogu da se proslede organizacijama koje obrađuju lične podatke po nalogu Rukovaoca, npr.: dobavljačima IT usluga, subjektima koji obrađuju podatke radi naplate potraživanja, firmama koje se bave logistikom, dostavom kurirskih pošiljki, advokatskim kancelarijama, operaterima plaćanja.
 5. Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima i pravo na njihovo ispravljanje, uklanjanje, ograničenje obrade, na prenos svojih ličnih podataka i podnošenje protesta.
 6. U slučaju obrade ličnih podataka suprotno zakonu imate pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu: Agencija za zaštitu ličnih podataka.
 7. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno, međutim ne davanje podataka u opsegu koji zahteva Rukovalac će da onemogući potpisivanje ugovora i realizaciju usluga.
 8. Rukovalac neće da donosi automatizovane odluke, u tome odluke koje proizlaze iz profilisanja.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
vrh strane